Inschrijven Aanvraag indienen Wij gaan op zoek Kennismaking Samenwerking
Tarief

Inschrijfgeld eenmalig € 50

Voor € 13,50 p/u

Lid van Livio+? Dan ontvangt u een korting van € 16,50 bij inschrijving.

De voorwaarden van De Witte Werkster

Artikel 1 – Definities

  • Opdrachtnemer: Hulp-in-Huis BV.
  • Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een aanvraag indient voor het zoeken van een witte werkster.
  • Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever langs elektronische weg gesloten bemiddelingsovereenkomst ter zake het leveren van gegevens van een witte werkster die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoet.
  • Kandidaat: een huishoudelijke hulp die zich bij Opdrachtnemer heeft ingeschreven als werkzoekende.

  Artikel 2 – Toepasselijkheid

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

  Artikel 3 – Opdrachtgever

  • Opdrachtgever dient zich via het inschrijfformulier op de website in te schrijven, waarna Opdrachtnemer Opdrachtgever per mail een activatielink stuurt.
  • Voor het indienen van de aanvraag voor een witte werkster dient Opdrachtgever de onder artikel 3.1. genoemde link te activeren.
  • Na activatie van de onder artikel 3.1. genoemde link kan Opdrachtgever nadere wensen opgeven waaraan de Kandidaat dient te voldoen. Vervolgens kan de daadwerkelijke aanvraag worden ingediend.
  • Door het indienen van de aanvraag geeft Opdrachtgever Opdrachtnemer toestemming haar werkzaamheden direct aan te vangen, waardoor de (voor consumenten geldende wettelijke termijn voor) bedenktijd niet van toepassing is.
  • Indien de Kandidaat om welke reden dan ook niet aan de wensen van Opdrachtgever voldoet, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan binnen 28 dagen na aanlevering van de gegevens van de Kandidaat per mail in kennis te stellen.

  Artikel 4 – Werkwijze Opdrachtnemer

  • De Kandidaat die zich via de website van Opdrachtnemer als werkzoekende heeft ingeschreven en per post een bevestiging van de samenwerking voorzien van een handtekening heeft opgestuurd naar Opdrachtnemer wordt in de database van Opdrachtnemer opgenomen.
  • Na ontvangst van een aanvraag van Opdrachtgever selecteert Opdrachtnemer handmatig de in de database van Opdrachtnemer opgenomen kandidaten die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoen.
  • Opdrachtnemer controleert of de geselecteerde kandidaten beschikbaar zijn. In het bevestigende geval controleert Opdrachtnemer de contactgegevens van de Kandidaat.
  • Na de onder het vorige lid vermelde controle stuurt Opdrachtnemer per mail de gegevens van de Kandidaat die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoet naar het door Opdrachtgever opgegeven mailadres.
  • Indien Opdrachtnemer een mail als vermeld onder artikel 3.5. van Opdrachtgever heeft ontvangen, gaat Opdrachtnemer kosteloos op zoek naar een nieuwe Kandidaat.

  Artikel 5 – Aansprakelijkheid

  • Opdrachtnemer staat niet in voor het verschijnen van de Kandidaat op een gemaakte afspraak tussen Opdrachtgever en de Kandidaat.
  • Opdrachtnemer staat niet in voor  de bereikbaarheid van de Kandidaat.
  • Opdrachtnemer staat niet in voor de kwaliteit van de door Kandidaat uitgevoerde werkzaamheden.
  • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de controle van het paspoort en de identiteit van de hulp.
  • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
  • De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

  Artikel 6 – Beëindiging/annulering overeenkomst 

  • Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst per mail te annuleren, mits de annulering plaatsvindt voordat Opdrachtnemer de gegevens van de Kandidaat die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoet naar het door Opdrachtgever opgegeven mailadres heeft verstuurd.

  Artikel 7 – Betaling

  • Nadat Opdrachtnemer de gegevens van de  Kandidaat die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoet  naar Opdrachtgever heeft gemaild is Opdrachtgever bemiddelingskosten verschuldigd.
  • Het bemiddelingsbedrag bedraagt €50,-.
  • Betaling dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum.
  • Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Tevens is Opdrachtgever alsdan gehouden tot vergoeding van alle te maken (incasso)kosten en kosten van een gerechtelijke procedure.

  Artikel 8 – Klachten

  • Klachten over (de afhandeling van) de aanvraag dienen per omgaande na het ontstaan van de klacht middels het klachtenformulier van Opdrachtnemer te worden ingediend.
  • Opdrachtnemer zal binnen veertien dagen na ontvangst van een klacht Opdrachtgever van een reactie voorzien.
  • De in het vorige lid vermelde termijn is geen fatale termijn, tenzij partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

  Artikel 9 – Privacy

  • Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  Artikel 10 – Toepasselijk recht

  • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.

  Om onze voorwaarden duidelijk en simpel te houden zijn de overige algemene bepalingen met betrekking tot onze site opgenomen in de disclaimer.

   Garantie

   U krijgt één jaar lang garantie bij De Witte Werkster

   Grootste aanbod van NL

   Wij hebben meer dan 231.453 werksters beschikbaar voor u

   Geen wachtlijsten

   Meer dan 87% van de aanvragers vindt binnen 3 dagen een schoonmaakster